Pacharawan Chandrangsu

พชรวรรณ จันทรางศุ

Faculty

กรณีศึกษา: สภาพและปัญหาทางการศึกษาของชาวกะเหรี่ยงเผ่าสะกอ บ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
ทัศนคติของประชาชนกรุงเทพมหานครต่องานของตำรวจ, ทุนวิจัยของสำนักงานสารนิเทศกรมตำรวจ