Pacharawan Chandrangsu

พชรวรรณ จันทรางศุ

Faculty

Journal Article

พชรวรรณ จันทรางศุ.  (2529).  กลุ่มสร้างคุณภาพ: มิติหนึ่งของการสอนระดับประถมศึกษา.  

Book

พชรวรรณ จันทรางศุ.  (2532).  การเล่นของเด็กไทย.  : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พชรวรรณ จันทรางศุ.  (2532).  กิจกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา, 413336.  : ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พชรวรรณ จันทรางศุ.  (2530).  กลุ่มสร้างคุณภาพกับการสอนคณิตศาสตร์.  : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พชรวรรณ จันทรางศุ.  (2527).  เยาวชนสัมพันธ์: กิจกรรมพัฒนาเยาวชน.  : ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พชรวรรณ จันทรางศุ.  (2527).  รายงานการทดลองฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ชุมชนชายแดน.  : ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

อุทุมพร จามรมาน พชรวรรณ จันทรางศุ และ เพียงใจ ศุขโรจน์.  (2533).  ทัศนคติของประชาชนกรุงเทพมหานครต่องานของตำรวจ.  
พชรวรรณ จันทรางศุ.  (2529).  กรณีศึกษา: สภาพและปัญหาทางการศึกษาของชาวกะเหรี่ยงเผ่าสะกอ บ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.