Pawana Uthaichotiwan

ภาวนา อุทัยโชติวรรณ

Faculty

Research Report

ภาวนา อุทัยโชติวรรณ;  อดิศร อดิเรกถาวร;  เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์.  (2548).  วงแหวนหลอดเลือดแดงของสมองลูกช้างเอเชียแรกเกิด.  
เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์;  อดิศร อดิเรกถาวร;  ภาวนา อุทัยโชติวรรณ.  (2548).  ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์และรังสีวินิจฉัยของปอดลูกช้างเอเชีย (Elephas maximus indicus) ตายแรกคลอด.  
ภาวนา อุทัยโชติวรรณ;  ศิรินุช ศรีเจริญเวช.  (2548).  มหกายวิภาคศาสตร์ของ Cranial vena cava ในค้างคาวแม่ไก่.  
วิมล โพธิวงศ์;  ไพวิภา กมลรัตน์;  ภาวนา อุทัยโชติวรรณ;  ปกรณ์ ประจำเมือง;  สุมลยา กาญจนะพังคะ.  (2546).  ลักษณะทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค และภาพอัลตร้าซาวด์ ของไตช้างเอเชีย.  
รสมา ภู่สุนทรธรรม;  พินิจ ภู่สุนทรธรรม;  ภาวนา อุทัยโชติวรรณ;  พิทชา พรมิ่งมาศ;  จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ;  ธารียา เถียรทอง.  (2545).  ผลของการใช้ยา zidovudine (AZT) ในการรักษาแมวที่ติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง.  
รสมา ภู่สุนทรธรรม;  ภาวนา อุทัยโชติวรรณ;  กาญจน์ เชื้อศิริ;  คณิศักดิ์ อรวีระกุล.  (2541).  ความชุกของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมวที่แสดงอาการทางคลินิกของโรคเรื้อรัง.