Doosadee Thaitakoo

ดุษฎี ทายตะคุ

Faculty

Speaker/วิทยากร
บรรยายพิเศษ ในการจัดการอบรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2527 เรื่อง กางวางแผนและพัฒนาภาพสำหรับเจ้าพนักงานวางแผนระดับท้องถิ่น.
-