Doosadee Thaitakoo

ดุษฎี ทายตะคุ

Faculty

ศึกษาวิจัยและออกแบบผังบริเวณและภูมิทัศน์วัด โครงการพัฒนาวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม, สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด จ.ระนอง
อาจารย์พิเศษ วิชา บรรยายและปฏิบัติการผังเมือง 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย ปีการศึกษา 2528.
โครงการศึกษาและพัฒนาภูเขาหญ้า (ส่วนที่พัฒนาไว้แล้ว และต่อเนื่อง), องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว