Pornapa Sujaridworakun

พรนภา สุจริตวรกุล

Faculty

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก (2550), 2550-ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
การเตรียมชิ้นงานไบโอเซรามิกเพื่อใช้ทางการแพทย์ (Preparation of Bioceramic Specimens for Medical Application), 2550-กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (ผู้วิจัยร่วม)
การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะ photocatalyst ที่ใช้ตัวดูดซับที่มาจากธรรมชาติ (2549), 249-กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่)