Duangduen Onnuam

ดวงเดือน อ่อนน่วม

Faculty

Speaker/วิทยากร
โครงการประชุมปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
Speaker/วิทยากร
โครงการเสริมสมรรถภาพด้านการสอน โรงเรียนทหารสรรพาวุธ
-
Speaker/วิทยากร
การอบรมครูประถมศึกษาเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์
-
Speaker/วิทยากร
การอบรมเสริมสมรรถภาพครูประถมศึกษาในการสอนสอดแทรกจริยศึกษา
-