Duangduen Onnuam

ดวงเดือน อ่อนน่วม

Faculty

การพัฒนาเครื่องมือศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย, ทุนวิจัยโครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาสถานภาพทางการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา, ทุนวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย, ทุนวิจัยโครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กสามารถพิเศษในชั้นประถมศึกษา, ทุนวิจัยสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์