Duangduen Onnuam

ดวงเดือน อ่อนน่วม

Faculty

Journal Article

ดวงเดือน อ่อนน่วม.  (2525).  ทำอย่างไรจึงจะสำรวจพบข้อบกพร่องในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ วารสารคณิตศาสตร์ 26 (กรกฎาคม-สิงหาคม): 40-51.  

Book

ดวงเดือน อ่อนน่วม.  (2529).  การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดวงเดือน อ่อนน่วม.  (2529).  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กสามารถพิเศษ 413 702.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดวงเดือน อ่อนน่วม.  (2527).  การสอนการวัด.  : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดวงเดือน อ่อนน่วม.  (2527).  การสอนเรขาคณิต.  : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

อำไพ สุจริตกุล และคณะ.  (2529).  การศึกษาสถานภาพทางการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา.  
ดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ.  (2529).  รูปแบบโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กสามารถพิเศษในชั้นประถมศึกษา.  
อุทุมพร จามรมาน และคณะ.  (2529).  การพัฒนาเครื่องมือศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย.  
อุทุมพร จามรมาน และคณะ.  (2529).  การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย.