Sumlee Thongthew

สำลี ทองธิว

Faculty

กรณีศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรงานไม้แกะสลักและงานไม้สำหรับนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนบ้านต้นแก้ว ชุมชนบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่, ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
การพัฒนากระบวนการสอนอ่านโดยใช้พอร์ทโฟลิโอการสอนอ่านเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาชีพครูของนิสิตปริญญาโท สาขาประถมศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2540
พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9: การประถมศึกษาช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538., ทุนกาญจนาภิเษกสมโภช ฝ่ายวิจัย จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศน์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้สำหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และแกะสลักบ้านถวาย: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย