Sumlee Thongthew

สำลี ทองธิว

Faculty

Journal Article

สำลี ทองธิว.  (2541).  การพัฒนากระบวนการสอนโดยใช้พอร์ทโฟลิโอการสอนอ่านเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทาการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาชีพครู.  
สำลี ทองธิว.  (2541).  แนวการพัฒนาครูโดยการใช้พอร์ทโฟลิโอ.  
Sumlee Thongthew.  (1998).  The use of teaching portfolios as the Modernization of an Instructional Process in Teacher Education Program: a Case Study in Thailand.  
Sumlee Thongthew.  (1998).  The use of teaching portfolios as an instructional process in teacher education program in Thailand.  

Book

อุมา สุคนธมาน;  วารี ถิระจิตร และสำลี ทองธิว.  (2542).  พัฒนาการการศึกษาไทยระหว่าง พ.  : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำลี ทองธิว.  (2542).  วิวัฒนาการด้านความคิดและนโยบายการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 9: ช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538.  : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

สำลี ทองธิว;  มานพ จินะนา และพยุง ไชยวงศ์.  (2544).  โครงการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศน์น้อยงานไม้แกะสลักและงานไม้สำหรับหมู่บ้านหัตถกรรมไม้และแกะสลักบ้านถวาย: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านต้นแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.  
สำลี ทองธิว;  มานพ จินะนา พยุง ไชยวงศ์.  (2542).  กรณีศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรงานไม้แกะสลักและงานไม้สำหรับนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนบ้านต้นแก้ว ชุมชนบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่.  
อุมา สุคนธมาน;  วารี ถิระจิตร และสำลี ทองธิว.  (2541).  พัฒนาการด้านการศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9: การประถมศึกษาช่วงปีพุทธศักราช 2489-2538.  
สำลี ทองธิว.  (2541).  การพัฒนากระบวนการสอนอ่านโดยใช้พอร์ทโฟลิโอการสอนอ่านเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการทางวิชาชีพครูของนิสิตปริญญาโท สาขาประถมศกึษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.