Soison Sakolrak

สร้อยสน สกลรักษ์

Faculty

Journal Article

ทิศนา แขมมณี และคณะ.  (2541).  การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น จุฬาวิจัย 17, 12 (ธันวาคม 2541): 14-16.  
สร้อยสน สกลรักษ์.  (2540).  แนวการสอนวรรณคดีมรดกในระดับมัธยมศึกษา.  
สร้อยสน สกลรักษ์.  (2539).  แนวการสอนบันเทิงคดีร้อยแก้วสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา.  

Book

สร้อยสน สกลรักษ์.  (2542).  วรรณกรรมกับการพัฒนาการอ่านของวัยรุ่น.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สร้อยสน สกลรักษ์.  (2542).  วรรณกรรมปัจจุบันสำหรับนักเรียนมีธยมศึกษา, 2704627.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

ทิศนา แขมมณี และคณะ.  (2541).  การศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวโน้มการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น.  
สุวัฒนา อุทัยรัตน์ และสร้อยสน สกลรักษ์.  (2541).  รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศมาเลเซีย.  
สร้อยสน สกลรักษ์.  (2540).  การศึกษาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมแนวเรื่องพระลอ.