Siridej Sujiva

ศิริเดช สุชีวะ

Faculty

Journal Article

ศิริเดช สุชีวะ.  (2542).  Nonlinear Regression.  
ศิริเดช สุชีวะ.  (2539).  การสอนแบบส่งเสริมทักษะการคิดในวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน.  
ศิริเดช สุชีวะ.  (2539).  โมเดลการตอบสนองข้อสอบแบบพหุภาคและการประยุกต์ใช้กับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์.  
ศิริเดช สุชีวะ.  (2539).  การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก: แนวคิด การวิเคราะห์และการแปลความหมาย.  
ศิริเดช สุชีวะ.  (2539).  การออกแบบการวัดตัวแปร (Measurement Design.  
ศิริเดช สุชีวะ.  (2538).  การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน.  
Pitiyanuwat, S.  (2001).  2001.  
Pitiyanuwat, S.  (2000).  2000.  
Pitiyanuwat, S.  (1999).  1999.  

Book

ศิริเดช สุชีวะ.  (2545).  ชุดเครื่องมือการประเมินตนเองของครูมืออาชีพ.  : สำนักพิมพ์เอกซเปอร์เนทบุคส์
ศิริชัย กาญจนวาสี;  สุวิมล ติรกานนท์ และศิริเดช สุชีวะ.  (2539).  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ สำหรับงานวิจัย: การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย.  : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ศิริเดช สุชีวะ และณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.  (2542).  การติดตามการฝึกอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารควบคุมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน.  
ศิริเดช สุชีวะ.  (2542).  การวิเคราะห์แบบประเมินการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ.  (2541).  การวิเคราะห์และประเมินผลการอบรมหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นสำหรับครู.  
ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ.  (2541).  การศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาในระดับจังหวัด.  
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ.  (2540).  การประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวงศึกษาธิการ.  
ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ.  (2540).  การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการพัฒนาในระดับจังหวัด.