Chumpol Poolpatarachewin

จุมพล พูลภัทรชีวิน

Faculty

Speaker/วิทยากร
Citizenship Education for the 21 st Century
-
Speaker/วิทยากร
จิตวิทยาการทำงานร่วมกันและกลวิธีการสอนภาษาไทยแก่ชาวไทยในต่างประเทศ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูอาสาสมัคร ปี 2541
-
Speaker/วิทยากร
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อฝ่าวิกฤต ในการอบรม/สัมมนาเชิงประสบการณ์หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดการเพื่อฝ่าวิกฤต"
-