Chumpol Poolpatarachewin

จุมพล พูลภัทรชีวิน

Faculty

Journal Article

จุมพล พูลภัทรชีวิน.  (2541).  เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR.  
จุมพล พูลภัทรชีวิน.  (2532).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียนเอกชน.  
จุมพล พูลภัทรชีวิน.  (2526).  อนาคตนิยมกับการพัฒนาประเทศ.  
จุมพล พูลภัทรชีวิน.  (2521).  แบบการคิด (Cognitive Styles) ของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ.  
จุมพล พูลภัทรชีวิน.  (2519).  จิตวิทยาการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกิดแล้วหรือ.  

Book

จุมพล พูลภัทรชีวิน.  (2541).  พื้นฐานการศึกษาทางปรัชญา, 2701630.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

จุมพล พูลภัทรชีวิน.  (2532).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิผลของโรงเรียนเอกชน.