Somphong Chitradub

สมพงษ์ จิตระดับ

Faculty

Speaker/วิทยากร
แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลด้านพฤติกรรมของวัยรุ่น ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
-
Speaker/วิทยากร
บทบาทของเยาวชนไทยในวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สำนักงานเลขานุการ สภาผู้แทนราษฎร
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรประชุมรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการศึกษาทางเลือก ณ โรงแรมสยามซิตี้ โฮเต็ล จัดโดยสภาการศึกษา
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ นโยบายและมาตรการการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล เลควิว จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
-
Speaker/วิทยากร
ความรุนแรงในกลุ่มเยาวชน: ความเข้าใจและแนวทางแก้ไข จัดโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-
Speaker/วิทยากร
พลิกโฉมอุดมศึกษาไทยภายใต้เงื่อนไข ICL ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ จัดโดยที่ประชุมสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
-