Somphong Chitradub

สมพงษ์ จิตระดับ

Faculty

การศึกษาขนาดของปัญหาและสาเหตุของเด็กถูกปล่อยปละละเลย แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
การสร้างคุณค่าในกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อจัดการปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
การสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเด็กพิเศษของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบ นโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานคุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่., ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน รายงานจัวหวัดกรุงเทพมหานคร, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)