Somphong Chitradub

สมพงษ์ จิตระดับ

Faculty

Book

สมพงษ์ จิตระดับ.  (2548).  มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน.  : กระทรวงมหาดไทย
สมพงษ์ จิตระดับ.  (2540).  วัฒนธรรมเด็กเร่ร่อนในท้องถนน.  : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมพงษ์ จิตระดับ.  (2536).  เด็ก 2 วัฒนธรรม.  : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Somphong Chitradu.  (1998).  The Culture of Street Children in Thai Society England: Lakeside publishing.  

Research Report

สมพงษ์ จิตระดับ ปัทมา ทุมาวงศ์ และชุติกาญจน์ ภาคพานิช.  (2548).  โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  
สมพงษ์ จิตระดับ กมล รอดคล้าย และศุภชัย สถีรศิลปิน.  (2548).  โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน รายงานจัวหวัดกรุงเทพมหานคร.  
สมพงษ์ จิตระดับ.  (2548).  การสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเด็กพิเศษของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน.  
สมพงษ์ จิตระดับ.  (2547).  รายงานคุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่.  
สมพงษ์ จิตระดับ.  (2544).  รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบ นโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.  
สมพงษ์ จิตระดับ.  (2543).  การสร้างคุณค่าในกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อจัดการปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน.  
สมพงษ์ จิตระดับ และศิริชัย กาญจนวาสี.  (2541).  การศึกษาขนาดของปัญหาและสาเหตุของเด็กถูกปล่อยปละละเลย แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน.