Pattarapan Prasassarakich

ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ

Faculty

Fuel technology เทคโนโลยีเชื้อเพลิง
Polymer technology เทคโนโลยีโพลิเมอร์
Rubber Technology เทคโนโลยียางพารา