Napida Hinchiranan

นพิดา หิญชีระนันทน์

Faculty

- การผลิตอืฐดินแข็งประกอบจากแกลบและน้ำมันยางธรรมชาติ, สกว. 2550
- ยางผสมระหว่างยางฟลูออไรคาร์บอนและยางธรรมชาติกราฟต์ สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซฮอล์, - สกว. 2551
การปรับปรุงกระบวนการกราฟต์โคบอสเมอไรเซชั่น ของเมทิลเมทาเลตบนยางธรรมชาติโดยการเหนี่ยวนำด้วยคลื่น microwave, สกว. 2552