Aran Hansuebsia

อรัญ หาญสืบสาย

Faculty

Speaker/วิทยากร
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช เรื่อง ผู้บริหารธุรกิจการพิมพ์ การผลิตสื่อ และการบรรจุภัณฑ์ ต้องปรับธุรกิจการพิมพ์อย่างไรให้รับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้
-
Speaker/วิทยากร
ให้ บ.ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด บรรยายโอกาสและอัตราการเติบโตของ Photo Book ในประเทศไทย ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายฯ จุฬาฯ
-
Speaker/วิทยากร
บรรยาย ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหมึกพิมพ์ ให้แก่ พนักงานบริษัท Eternal Sakata จำกัด ณ.โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ห้องจิตรลดา ถ. ปิ่นเกล้า
-
Consultant/ที่ปรึกษา
ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
-
Consultant/ที่ปรึกษา
สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
-
Consultant/ที่ปรึกษา
สมาคมการค้าผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทางการพิมพ์ แห่งประเทศไทย
-
Consultant/ที่ปรึกษา
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
-