Aran Hansuebsia

อรัญ หาญสืบสาย

Faculty

การจัดการสีและการทำมาตรฐานการพิมพ์, OECF + ภาคอุตสาหกรรม ปี 2000-2005
การปรับปรุงลดกลิ่นน้ำมันก๊าดที่ใช้ทำความสะอาดและล้างหมึกพิมพ์ในโรงพิมพ์, เครือข่ายความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 2006-2007
การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร, งบประมาณแผ่นดิน 2007-2008
การแก้ปัญหาการเสื่อมสภาพของสับปะรดกระป๋องสำเร็จรูป และการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทดแทน, ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีฯ ปี 2005-2006