Pirast Pacharaswata

พิรัส พัชรเศวต

Faculty

Journal Article

พิรัส พัชรเศวต.  (2549).  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
พิรัส พัชรเศวต.  (2545).  หลักเบื้องต้นการออกแบบแสงธรรมชาติ.  
พิรัส พัชรเศวต และ ชญานิน จิตรนุเคราะห์.  (2543).  การศึกษาเรื่องแสงในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส.  
พิรัส พัชรเศวต.  (2541).  รายงานวิจัยและสำรวจอาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะเพื่อการประหยัดพลังงาน.  
พิรัส พัชรเศวต.  (2540).  แสงในงานสถาปัตยกรรม.  
พิรัส พัชรเศวต.  (2540).  Light.  

Book

พิรัส พัชรเศวตและ พรรณชลัท สุริโยธิน.  (2547).  แสงสร้างสรรค์.  : 21 เซ็นจูรี

Research Report

พิรัส พัชรเศวต (เหล่าไพศาลศักดิ์);  หัวหน้าโครงการ.  (2549).  การศึกษาวัสดุมุงหลังคาโปร่งแสง กรณีศึกษา อาคารประเภทโรงงาน.  
พิรัส พัชรเศวต (เหล่าไพศาลศักดิ์);  หัวหน้าโครงการ;  บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และ เสริชย์ โชติพานิช.  (2549).  การศึกษาการใช้พลังงานอาคารเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ.  
อรรจน์ เศรษฐบุตร;  หัวหน้าโครงการ;  พิรัส พัชรเศวต.  (2548).  โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติบริเวณพื้นที่บ้านพักพนักงาน ปตท.  
อังสนา บุณโยภาส;  หัวหน้าโครงการ;  พิรัส พัชรเศวต.  (2547).  โครงการพัฒนาสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ผังบริเวณพื้นที่บ้านพักพนักงาน ปตท.  
พิรัส พัชรเศวต (เหล่าไพศาลศักดิ์);  หัวหน้าโครงการ;  บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และ ชัยพร ภู่ประเสริฐ.  (2541).  การศึกษาการใช้พลังงาน อาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ จุฬาฯ.