Rewat Watananugulkit

เรวัติ วัฒนานุกูลกิจ

Faculty

Journal Article

เรวัติ วัฒนานุกูลกิจ.  (2545).  ธุรกิจที่ยั่งยืน ว.  
เรวัติ วัฒนานุกูลกิจ.  (2542).  ISO 14001 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ว.  

Book

เรวัติ วัฒนานุกูลกิจ; ผู้แปล.  (2545).  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2545.  : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย