Nantana Jiratumnukul

นันทนา จิรธรรมนุกูล

Faculty

การเตรียมสารเติมแต่งจากน้ำมันรำข้าว เพื่อใช้ในสารเคลือบฐานน้ำ, งบประมาณแผ่นดิน
การเตรียมเรซินที่แห้งด้วยแสงยูวีจากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม, ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
สารเคลือบฐานน้ำสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ, ทุนวิจึยภาครัฐร่วมเอกชน
สารเคลือบยูวีจากเมลามีนดัดแปร, ทุนศนวท (สวทช)