Tuenchai Kosakul

เตือนใจ โก้สกุล

Faculty

Consultant/ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาของโครงการศูนย์พัฒนา คุณภาพวิชาการวิทยาศาสตร์ สตรีวัดพฤฒารามในพระบรมชินูปถัมภ์ เขตพื้นที่ 1 กรุงเทพฯ ดำเนินการจัดการประชุมโดยโรงเรียน ปีการศึกษา 2547-2548
-
Consultant/ที่ปรึกษา
ประธานจัดประชุมเรื่องการพัฒนาชุดตรวจสอบ GMOs วันที่ 18 -21 สิงหาคม 2547
-
Speaker/วิทยากร
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับโรงเรียน ของ สสวท (15 ครั้ง)
-