Tuenchai Kosakul

เตือนใจ โก้สกุล

Faculty

2549-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ-สอนวิชา SG001 Science, Technology and the Environment แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปัจจุบัน and the Environment. แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce สาขา School of Accountancy (International Program) The Bachelor of Accountancy (B.Acc) Program.
กรรมการฝ่ายภาษาและวิชาการ -โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การศึกษาความแปรผันในผักตบชวาและ ปัจจัยที่มีต่อการเติบโตสภาวะแวดต่าง ๆ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. 2552-2553
การศึกษาเบื้องต้นสำหรับการใช้ ผักตบชวาในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าและน้ำมันชีวภาพ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ปี 2552
คณะกรรมการโครงการ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับโรงเรียน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 มกราคม 2545 - 2548
นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหาร:โครงสร้างยุคใหม่, งบประมาณแผ่นดิน ปี 2552-2553
ประธานชมรมให้ความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์ (อชวท.) และเทคโนโลยี แก่ประชาชน ตั้งแต่ตั้งแต่ ปี 2552-ปัจจุบัน(12 กุมภาพันธ์ 2545 จนถึงปัจจุบัน)
อนุกรรมการและเลขาฯ -วิชาการการศึกษาทั่วไป ในการประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดประชุม ระดับประเทศครั้งที่ 3 วันที่ 24-26 มีนาคม 2549 เรื่อง การศึกษาทั่วไปกับการเพิ่มคุณค่าบัณฑิต
โครงการการเก็บรวบรวมพันธุ์และอนุรักษ์พันธุกรรม บอนสีพื้นเมืองและ พันธุ์เศรษฐกิจ., สมาคมส่งเสริม และอนุรักษ์บอนสีแห่งประเทศไทย ปี 2551-2553