Kiranant Ratanathammapan

กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์

Faculty

การพัฒนาเครื่องจับรังสีอินฟราเรดซึ่งใช้พอลิเมอร์ไบโรอิเล็กตริกเป็นตัวรับรู้, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ