Pranee Anprung

ปราณี อ่านเปรื่อง

Faculty

Food Enzymes เอนไซม์ทางอาหาร
Fruit Juice Processing การแปรรูปน้ำผลไม้
Fuctional sustances in tropical fruit and vegetable การผลิตสารหน้าที่เฉพาะจากผักผลไม้เขตร้อน
Sensory Evaluation การวิเคราะห์อาหารด้วยประสาทสัมผัส