Pranee Anprung

ปราณี อ่านเปรื่อง

Faculty

โครงการนวตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสู่โครงการเศรษฐกิจยุคใหม่, งบประมาณแผ่นดิน 2550-2553
โครงการวิทยาการเพื่อพื้นถิ่น จ.น่าน : งานวิจัยด้านอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชน, งบประมาณแผ่นดิน 2551-2554