Chakkaphan Sutthirat

จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

Faculty

Consultant/ที่ปรึกษา
ผู้เชียวชาญด้านธรณีวิทยาแหล่งแร่ และธรณีพิบัตืภัย ในโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการต่างๆ ของ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
Speaker/วิทยากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหิน-แร่อุตสาหกรรม โดยภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
Consultant/ที่ปรึกษา
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
-
Consultant/ที่ปรึกษา
แนะนำและตรวจวิเคราะห์สินค้าประเภทหินธรรมชาติ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ กรมศุลการ
-
Speaker/วิทยากร
โครงการฝึกอบรมครูมัธยมศึกษา เรื่อง โลกศาสตร์และธรณีวิทยาเบื้องต้น จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท๗
-