Chakkaphan Sutthirat

จักรพันธ์ สุทธิรัตน์

Faculty

กำเนิดหินเมฟิกและอัตราเมฟิกตามแนวตะเข็บ ธรณีของประเทศไทย, ทุนสนับสนุนการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2546-2548
เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิตในพื้นที่ชลบุรี-ระยองภาคตะวันออกของประเทศไทย, กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546-2547
แหล่งวัตถุดิบอัญมณี และการบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางธรณีวิทยาที่คาบเกี่ยวกัน, สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สกอ. 2549-2552