Porntip Andhivarothai

พรทิพย์ อันทวโรทัย

Faculty

Book

คณะผู้จัดทำหนังสือ "ม.  (2538).  ปกิณกพิพนธ์ จัดพิมพ์โดย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  : บริษัท พี
ร่วมผลิตเอกสารวิชาการ ลำดับที่ 1 ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "การศึกษากับการถ่ายทอดวัฒนธรรม: กรณีศึกษาหนังใหญ่วัดขนอน" (พ.  (2537).  2537).  : บริษัท พี
(1995).  ผู้ช่วยบรรณาธิการและร่วมผลิตเอกสารวิชาการ ลำดับที่ 2 ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "เพลงหน้าพาทย์: มรดกทางวัฒนธรรมและการสืบทอด"=========-.  
(1993).  ร่วมผลิตหนังสือเรียนรายวิชา 092116 Foudation English II Book I และ Book II สถาบันภาษา=========-.  
(1990).  บรรณาธิการร่วมผลิตหนังสือ "ทุลกระหม่อมบริพัตร"=========-.