Wattanawan Sanguanruang

วัฒนวรรณ สงวนเรือง

Faculty

Research Report

การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟัง ที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง ของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.  (2534).  2532 : รายงานวิจัย.  
(1998).  การสำรวจความต้องการด้านภาษาอังกฤษและการประเมินผล การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จัดให้กับบุคคลภายนอก =========Need survey of English and a course evaluation for the development of a syllabus of an English external course.