Suvimon Tanapollerd

สุวิมล ธนะผลเลิศ

Faculty

Journal Article

สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2549).  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยโตเกียวที่ได้ไปเยือน.  
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2547).  การทำงานอย่างมีคุณภาพ.  
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2546).  Clearinghouse แหล่งสารสนเทศยุคปฏิรูปการศึกษา.  
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2543).  กระบวนทัศน์ใหม่: สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา.  
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2543).  การประกันคุณภาพกับห้องสมุดอุดมศึกษา.  
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2540).  การศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศญี่ปุ่น.  
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2539).  การคัดเลือกและการทำสาระสังเขปหนังสือ.  
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2538).  การศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์.  
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2538).  รายงานการศึกษาดูงานห้องสมุดในประเทศสหรัฐอเมริกา.  

Book

สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2549).  การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนเชิงรุก.  : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2549).  การเรียนรู้สารสนเทศ: เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในโครงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2549).  การวิเคราะห์สาระ: เอกสารประกอบการสอนวิชา 2710780 Select topic สำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม สาขาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  : เอกสารประกอบการประชุมบุคลากร ประจำศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2548).  การวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) : เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ในการวิเคราะห์สาระ (Content Analysis) สำหรับผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 28 ถนนแจ้งวัฒนะ.  : เอกสารประกอบการประชุมบุคลากร ประจำศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2548).  หลักการในการตรวจประเมินคุณภาพ: เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรม เรื่องหลักการตรวจประเมินคุณภาพ และพัฒนาองค์กรสำหรับหัวหน้าตรวจติดตามคุณภาพ และบุคลากรประจำศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ณ ห้องสัมมนา 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  : เอกสารประกอบการประชุมบุคลากร ประจำศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2548).  ยุทธศาสตร์การบริการเชิงรุก เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาและประชุมทางวิชาการแก่บุคลากรของสำนักหอสมุดกลางและคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง.  : เอกสารประกอบการประชุมบุคลากร ประจำศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2547).  รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2521-2544.  : บุ๊คเน็ท
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2546).  ความคิดพัฒนาคน คิวซีพัฒนางาน.  : เอกสารประกอบการประชุมบุคลากร ประจำศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2543).  การบริหารจัดระบบ ISO 9002: เอกสารประกอบการสอนวิชาวิเคราะห์รูปแบบปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2542).  การค้นคว้าแบบเรียน หลักสูตรและคู่มือครู: เอกสารประกอบการบรรยายวิชาประสบการณ์วิชาชีพนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2542).  การประกันคุณ ISO 9000: เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมบุคลากรประจำคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2540).  การเผยแพร่สารนิเทศด้วยเทคโนโลยี: เอกสารประกอบการสอนวิชาการเผยแพร่สารนิเทศด้วยเทคโนโลยีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 23 มกราคม ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด สถาบันราชภัฏจันทรเกษม.  : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2539).  บรรณานุกรมและสาระสังเขปข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษา เล่ม 1-2.  : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา

Research Report

สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2549).  การศึกษาความพึงพอใจและคุณภาพบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2545).  รายงานการวิจัย เรื่องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของนิสิตในศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สุวิมล ธนะผลเลิศ.  (2540).  รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการและการใช้บริการสารนิเทศในห้องสมุดของนิสิต และอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.