Cheerapan Bhulpat

จีระพันธุ์ พูลพัฒน์

Faculty

Speaker/วิทยากร
แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อความสุขของเด็กปฐมวัย จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
-
Speaker/วิทยากร
การบริหารเวลาในการทำงาน จัดโดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
-