Nattaporn Lawthong

ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง

Faculty

Speaker/วิทยากร
Assistant Managing Editor of Journal of Research Methodology/ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารวารสารวิธีวิทยาการวิจัย
-
Speaker/วิทยากร
การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก รุ่นที่ 13 ปี พ.ศ. 2545 จัดโดยคณะครุศาสตร์ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
-
Speaker/วิทยากร
การฝึกอบรมเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน/ โรงเรียน
-
Speaker/วิทยากร
การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก รุ่นที่ 2548/2 ปี พ.ศ.2548 จัดโดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
-
Speaker/วิทยากร
การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก รุ่นที่ 2548/1 ปี พ.ศ.2548 จัดโดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
-
Speaker/วิทยากร
การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก รุ่นที่ 2547/5 ปี พ.ศ.2547 จัดโดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
-
Speaker/วิทยากร
การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก รุ่นที่ 2547/3 ปี พ.ศ.2547 จัดโดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
-
Speaker/วิทยากร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักการวิจัยและการเขียนโครงร่างการวิจัย บรรยายหัวข้อ การสร้างเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี พ.ศ.2547
-
Speaker/วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ประจำปี 2546-ปัจจุบัน
-
Speaker/วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
-
Speaker/วิทยากร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2546-2547
-
Speaker/วิทยากร
การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก รุ่นที่ 2546/2 ปี พ.ศ.2546 จัดโดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
-