Nattaporn Lawthong

ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง

Faculty

Action Research on Environment Education Experience for Reflective Practitioner Development (2002-2003), กระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 การวัดและการประเมินผลการศึกษา ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2546-2547), กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นที่มีต่อนโยบายการเพิ่มน้ำหนัก GPA และ PR ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 2547 และระบบการคัดเลือกที่พึงประสงค์ในอนาคต (พ.ศ.2546), สำนักบริหารวิชาการ
ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง (พ.ศ.2544-2545), กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระยะที่ 1 หลักสูตร ปัจจัยนำเข้าและการบริหารหลักสูตร ภาควิชาวิจัยการ ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2545-2546), คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายงานการวิจัย (ระยะที่ 1) รูปแบบของระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา (มิถุนายน-พฤศจิกายน 2547), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รายงานผลการประเมินหลักสูตรการปกครองระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6 (พ.ศ.2545-2546), สถาบันพระปกเกล้า
รายงานผลการประเมินหลักสูตรการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 (พ.ศ.2546-2547), สถาบันพระปกเกล้า
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ (พฤศจิกายน พ.ศ.2547- มิถุนายน พ.ศ. 2548), สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)