Nattaporn Lawthong

ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง

Faculty

Journal Article

สุชาดา บวรกิตติวงศ์ และคณะ.  (2547).  ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง.  
ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.  (2547).  การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์.  

Book

ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.  (2547).  การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 2702303.  : จินดาสาส์นการพิมพ์

Research Report

ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง.  (2547).  การพัฒนาคลังข้อสอบวิชา 2702303 การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์.  
สุชาดา บวรกิตติวงศ์ และคณะ.  (2545).  ผลกระทบของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง.