Sirichai Kanjanawasee

ศิริชัย กาญจนวาสี

Faculty

Speaker/วิทยากร
ผู้ดำเนินการอภิปรายเรื่อง ปัญหาการนำผลการวิจัยเกี่ยวกับหลักสุตรและการสอนไปใช้ ณ คณะครุศาสตร์
-
Speaker/วิทยากร
การประเมินคนประเมินงาน จัดโดย ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียน สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ
-
Speaker/วิทยากร
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการติดตามประเมินผล
-
Speaker/วิทยากร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดทางการพยาบาล
-
Consultant/ที่ปรึกษา
โครงการสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านอาชีวศึกษา
-