Sirichai Kanjanawasee

ศิริชัย กาญจนวาสี

Faculty

การพัฒนาปกติวิสัยสำหรับแบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพครู, ทุนวิจัยของทบวงมหาวิทยาลัย
การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพครู, ทุนวิจัยของทบวงมหาวิทยาลัย
การสร้างแบบวัดทัศนคดีต่อวิชาชีพครู., ทุนวิจัยของทบวงมหาวิทยาลัย
ปัญหาการบริหารโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ, ทุนส่งเสริมการวิจัยประจำปี 2523 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย