Sirichai Kanjanawasee

ศิริชัย กาญจนวาสี

Faculty

Book

ศิริชัย กาญจนวาสี.  (2523).  สถิติศาสตร์ทางการศึกษาเบื้องต้น.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริชัย กาญจนวาสี.  (2523).  การประเมินผลการเรียนรู้.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริชัย กาญจนวาสี.  (2523).  ระเบียบวิธีวิจัยในศึกษาศาสตร์.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริชัย กาญจนวาสี.  (2523).  การวิเคราะห์ขัอสอบอิงเกณฑ์และข้อสอบอิงกล่ม.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และศิริชัย กาญจนวาสี.  (2523).  การวิเคราะห์ผลการสอบวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และศิริชัย กาญจนวาสี.  (2523).  การทำวิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต: สภาพปัจจุบัน.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

เยาวดี รางชัยกุล และศิริชัย กาญจนวาสี.  (2524).  กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
รัตนา พุ่มไพศาล และศิริชัย กาญจนวาสี.  (2524).  ปัญหาการบริหารโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ.  
เยาวดี รางชัยกุล และศิริชัย กาญจนวาสี.  (2523).  การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อวิชาชีพครู.  
ศิริชัย กาญจนวาสี.  (2523).  ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
เยาวดี รางชัยกุล และศิริชัย กาญจนวาสี.  (2522).  การสร้างแบบวัดทัศนคดีต่อวิชาชีพครู.  
(2008).  การพัฒนาแบบทดสอบสำหรับการบริหารราชการจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารจังหวัด =========-.  
(2008).  การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือทดสอบสมรรถนะด้านภาวะผู้นำสำหรับสำนักงาน ก.พ. =========-.  
(2008).  การพัฒนาระบบตัวชี้วัดและระบบสารสนเทศสำหรับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ=========-.  
(2006).  การพัฒนารูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา=========-.  
(2006).  การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ=========-.  
(2005).  การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ=========-.  
(2004).  รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา=========-.  
(2004).  การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบที่มีจำนวนตัวถูกวิธีการตอบและวิธีการตรวจให้คะแนนที่ต่างกัน=========-.  
(2002).  การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการพัฒนาเยาวชน=========-.  
(2000).  การประเมินการเรียนรู้: ข้อเสนอและเชิงนโยบาย=========-.  
(1998).  แนวทางการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาจังหวัด=========-.  
(1998).  การศึกษาขนาดของปัญหาและสาเหตุของเด็กถูกปล่อยปละละเลย=========-.  
(1997).  การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการพัฒนาจังหวัด=========-.  
(1996).  ผลกระทบของการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงของข้าราชการครูสายการสอนในสังกัดสปช.=========-.  
(1994).  การจัดตั้งโรงเรียนและการเพิ่มอัตรากำลังครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อขยายการศึกษาทั่วประเทศ:การวิเคราะห์ระดับมหภาค=========-.  
(1993).  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดเกรดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา=========-.