Aimorn Jangsiripornpakorn

เอมอร จังศิริพรปกรณ์

Faculty

Speaker/วิทยากร
วิทยากรผู้ช่วย การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก รุ่นที่ 13 วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2545 จัดโดยคณะครุศาสตร์ ให้กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
-
Speaker/วิทยากร
กรรมการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง วีธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2545
-
Speaker/วิทยากร
กรรมการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง วีธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ ครั้งที่ 3 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2545
-
Speaker/วิทยากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
-
Speaker/วิทยากร
กรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค เรื่อง "Improving Quality of Teacher Education"
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรผู้ช่วย การฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก รุ่นที่ 46/2 วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2546 จัดโดยคณะครุศาสตร์ ให้กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
-