Apipa Prachyapruit

อภิภา ปรัชญพฤทธิ์

Faculty

Speaker/วิทยากร
กรรมการโครงการพัฒนานักอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
-
Consultant/ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 1 ชิ้น ของนิสิตในโครงการศึกษาหลังปริญญาโทมุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการศึกษา
-