Apipa Prachyapruit

อภิภา ปรัชญพฤทธิ์

Faculty

กรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาโปรแกรมปริญญาเอกแผน 1 และแผน 2
ผู้ช่วยประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการจัดการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบภาควิชาอุดมศึกษา
เลขานุการ และอนุกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต
เลขานุการคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย