Wirathep Pathumcharoenwattana

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

Faculty

Speaker/วิทยากร
วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การลดความเครียดในการทำงาน" จัดโดยบริษัทคิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรจัดกิจกรรมพัฒนาตนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดโดยหมวดวิชาแนะแนวโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
-
Speaker/วิทยากร
ผู้สอนในโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนสายอาชีพ หลักสูตร "การปฏิรูปการเรียนการสอนในสายอาชีพ" จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
Speaker/วิทยากร
คณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส" จัดโดยภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ ศูนย์พัฒนาบุคคล บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) จัดโดยหมวดวิชาแนะแนว โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรบรรยายในการอบรมหลักสูตร "พัฒนาพลังชีวิตสู่ความสำเร็จในงาน" จัดโดยบริษัทคิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
-
Speaker/วิทยากร
เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ "การสร้างพลังและความสำเร็จด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส" จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ว พระนครเหนือ
-
Speaker/วิทยากร
วิทยากรอภิปราย เรื่อง "ความคาดหวังของคณะครุศาสตร์ที่มีต่อนิสิตทุนฯ : คุณลักษณะนิสัยการปฏิบัติตน และการทำกิจกรรม" จัดโดยฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
Speaker/วิทยากร
คณะกรรมการบริหารงานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์
-
Speaker/วิทยากร
คณะกรรมการประสานงานการบริหาร คณะครุศาสตร์
-
Speaker/วิทยากร
กรรมการประจำคระ ประเภทคณาจารย์ประจำ
-
Speaker/วิทยากร
คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนิสิต
-
Speaker/วิทยากร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
-
Speaker/วิทยากร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
-
Speaker/วิทยากร
คณะกรรมการประจำภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผุ้นำทางการศึกษา
-
Speaker/วิทยากร
คณะกรรมการบริหารศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์
-
Speaker/วิทยากร
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สำหรับเด็กและผู้มีความต้องการพิเศษ คณะครุศาสตร์
-
Speaker/วิทยากร
คณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์
-