Wirathep Pathumcharoenwattana

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

Faculty

Journal Article

อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ.  (2547).  สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว องค์กรเอกชนและสถานประกอบการโรงพยาบาล : กรณีศึกษา.  
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ.  (2546).  การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ.  
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.  (2543).  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมชีวิตที่มีสุขภาวะ.  

Book

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.  (2548).  การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 2711274.  : บริษัท พี
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.  (2547).  การศึกษาและดูงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2711278.  : บริษัท พี

Research Report

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และคณะ.  (2548).  มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ.  
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.  (2548).  มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน.  
อาชัญญา และคณะ.  (2548).  การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต: ห้องสมุดประชาชน.  
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ.  (2548).  การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสาธารณะ.  
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ.  (2547).  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการรู้สารสนเทศ สำหรับสังคมไทย.  
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.  (2547).  การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย 7 ประการ ตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์ โควี่ สำหรับเยาวชน.  
อาชัญญา รัตนอุบล;  วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และมนัสวาสน์ โกวิทยา.  (2546).  รายงานการประเมินหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 1: การวิเคราะห์หลักสูตร การประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร และปัจจัยเกื้อหนุน.  
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.  (2545).  การศึกษาทางเลือก: แนวทางทีท้าทายในยุคปฏิรูป.  
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ.  (2545).  การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี โดยสถานประกอบการ.  
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา และคณะ.  (2544).  สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยครอบครัว องค์กรเอกชนและสถานประกอบการโรงพยาบาล : กรณีศึกษา.