Piyacharti Sangaroon

ปิยะชาติ แสงอรุณ

Faculty

รายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะก่อนฝึก ขณะฝึก และหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2526
รายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาศิลปศึกษา โดยใช้สไลด์-เทป กับการสาธิตประกอบการสอนวิชาศิลปะระดับมัธยม., สุรินทร์โอสถานุเคราะห์