Santi Khunprasert

สันติ คุณประเสริฐ

Faculty

Book

สันติ คุณประเสริฐ.  (2545).  ออกแบบจัดวางตัวพิมพ์ Typography.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สันติ คุณประเสริฐ.  (2544).  ออกแบบตัวอักษร (lettering Design) 2709209 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2544.  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สันติ คุณประเสริฐ.  (2540).  วิชาการออกแบบพาณิชยศิลป์ 2709310 (Commercial Design).  : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Report

สันติ คุณประเสริฐ.  (2546).  กระหนกในงานออกแบบสิ่งพิมพ์: กรณีศึกษาประวัติศาสตร์ออกแบบในสมัยรัชกาลที่ 5.  
สันติ คุณประเสริฐ.  (2526).  วิวัฒนาการการออกแบบตัวอักษรไทยในงานพิมพ์ ระหว่าง พ.