Wittaya Laithong

วิทยา ไล้ทอง

Faculty

Speaker/วิทยากร
วิทยากรในรายการวิทยุครูพบครู จากการประชุมวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรกลุ่มวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน ในวันที่ 2 เมษายน 2544
-